Yönetim Sistemleri ve Belgelerimiz

Çevre Politikamız

Firmamız ISO 14001 gerekliliklerine göre oluşturduğu çevre yönetim sistemini gönüllü ve bilinçli olarak kurmaya ve sürekli olarak uygulamaya kararlıdır.

Temel amacımız, ticari ve sınai varlığımızı çevre ile barışık biçimde sürdürmektir.

Firmamızda atık elektrikli ve elektronik eşya toplama, depolama, ayırma, atık yönetimi, tehlikeli/tehlikesiz atıklardan enerji ve malzeme geri kazanımı, atık ara depolama, birinci sınıf düzenli depolama, atıktan türetilmiş yakıt hazırlama, atıktan yenilenebilir enerji üretimi, ambalaj atığı toplama, ayırma ve tehlikesiz atık toplama ayırma aşamalarında çevre etkilerini en aza indirecek sistemi kuracağız, uygulayacağız ve takipçisi olacağız.

Çevre performansımızı sürekli artıracak çalışmaları ve projeleri her zaman oluşturacak ve hayata geçireceğiz.

Malzeme, su yakıt ve zamandan mümkün olan en fazla tasarrufu sağlamak için çalışacağız.

Çevre çalışmalarını en son bilgilerle ve tüm personelin katılımıyla sürdürmek daimi hedefimizdir.

Yasal mevzuatlar çerçevesinde, doğal çevrenin korunmasına özen göstermeyi, proses ve çevreye yapılan iyileştirme yatırımları ile çevreye pozitif değerler kazandırmada süreklilik sağlamayı taahhüt ediyoruz.

Kalite Politikamız

EKOLOJİK ENERJİ A.Ş.; 
 Atık elektrikli ve elektronik eşya toplama, depolama, ayırma, atık yönetimi, tehlikeli/tehlikesiz atıklardan enerji ve malzeme geri kazanımı, atık ara depolama, 1. sınıf düzenli depolama, atıktan türetilmiş yakıt hazırlama, atıktan yenilenebilir enerji üretimi, ambalaj atığı toplama, ayırma ve tehlikesiz atık toplama ayırma tesisi yönetim konularında sektörel bazda hep önde olmayı, 
   Ar-ge ve alt yapı olarak kurumsallığını üst düzeyde tutmayı, piyasaya yeni ürünler sunmayı ve bu konuda devamlılık göstererek proses bazında da üretim yapmayı,
   Belirlemiş olduğu hedeflerine ulaşmak için bütün kaynaklarını seferber etmeyi,
   Müşteri ve çalışanlarının memnuniyetini ilkeli olarak yükselterek, yurtiçi-yurtdışı satış, pazarlama ve sunumunda farklılaşan, yasa ve mevzuatlara uyan ve insan emeğine saygı duyan bir firma olmayı, 
    Kalite düzeyini yükseltmek, maliyetleri düşürmek ve karlılığın arttırılmasını sağlayacak teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve uygulamayı,
    İnsan kaynağını geliştirmeyi, ürün gamını yenileme ve iyileştirmeyi, çevre ve insan sağlığını ön planda tutmayı, kalite yönetim modeli uygulayarak müşteri ve çalışanlarının güvenini artırmayı, 
   Mevcut sistemin etkinliğini, tanımlanan süreçlerin performansları dahilinde sürekli gözden geçirip her türlü iyileştirme faaliyeti için gerekli kaynakları sağlamayı benimsemiş ve amaç edinmiştir.  
İSG Politikası
 
Ekolojik Enerji A.Ş. olarak;
İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal ve diğer şartları takip ederek
uygulamak,
-Risk değerlendirmesi yaparak çalışma ortamındaki tehlikeleri önceden belirlenmek ve minimize
edilmesini sağlamak,
-İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı ona
göre yönlendirmek,
-İş kazası ve meslek hastalığını önlemek için tüm faaliyetlerde proaktif önlemler almak,
-Çalışanlarımızın sürekli eğitimler ile bilinçlenmesini sağlamak,
-Güvenli çalışma ortamı ve iş güvenliği kültürü oluşturmak, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızdır.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

Ülkemizde hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi gibi faktörler, atık türlerinin ve miktarının artışına sebep olmaktadır. Artış gösteren bu atıkların yönetimi,  her bir atık türü için ayrı yönetim sistemi kurmak yerine tüm atıkları içine alan entegre bir yaklaşım gerektirmektedir.
 
Ekolojik Enerji AŞ. Kendi tesislerinin yanısıra, işbirliğinde bulunduğu ortaklarının faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar ile Atık Üreticilerine tüm atık yönetim alternatiflerini tek noktadan sunmaktadır.
 
Ekolojik enerji atıklardan enerji üretmektedir,  Bu kapsam içinde müşteri ve çalışan bilgileri, ,tedarikçi bilgileri,
 
Gizlilik, Bütünlük ve Erişilebilirliğini korumak amacıyla Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi‘ni oluşturmuştur. 
 
Ekolojik enerji Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi‘ nin sürekliliğini esas kılan bir düşünceyle 
politikasını şu şekilde oluşturmuştur; 
 
• Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini   
  belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamak, 
 
• Tabi olduğu ulusal veya sektörel düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini 
  yerine getirmek, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamak, iç ve dış taraflara   
  yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini 
  sağlamak, 
 
• İş sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda 
  bulunmak, 
 
• Kurum itibarını geliştirmek, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumak amacı ile; 
 
   Belirlenmiş Bilgi Güvenliği Hedeflerinin gerçekleştirilmesini ve sürekli iyileştirmeyi 
   taahhüt eder.
 
Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası ISO 14001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası ISO 18001 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sertifikası ISO 26000 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 27001